OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 09 stycznia 2019 14:40

herb-ugs-maly

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2017 r.,w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych obrębie Bilew i Marzenin w gminie Sędziejowice, włączonych w granice „Miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty wyznaczonego w Planie Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. w sali  B Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1330.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Poprawiony: środa, 09 stycznia 2019 14:47