XLII sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
niedziela, 20 maja 2018 06:32

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 24 maja /czwartek/ 2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i wnioski.

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

    1/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/54/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2017 r.;

    2/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice i sprawozdaniem finansowym – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Sędziejowice za 2017 r.;

    3/ zapoznanie się z uchwałą Nr 4/18 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2017 r.;

    4/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2017 r;

    5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2017 r.

8. Podjęcie uchwał:

    1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

    2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

    3/ w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice";

    4/ w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;

    5/ w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody;

    6/ zmieniająca uchwałę nr XXXVII/277/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017”.

10. Przyjęcie sprawozdania z obrotu nieruchomościami za 2017 r.

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2017 r.

12. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2017 r.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak